Tag Archives: จงเตี้ยน

วีดีโอท่องเที่ยวแม่น้ำแยงซีเกียง

โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมือง จงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน 130 กิโลเมตร เป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ของแม่น้ำ จินซาเจียง ซึ่งเป็นต้นน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง

แม่น้ำแยงซีเกียง

โค้งแรกของแม่น้ำแยงซีเกียง (长江第一弯 : changjiang di yi wan (first curve yangtze river )) ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของเมือง จงเตี้ยน ห่างจากเมืองจงเตี้ยน 130 กิโลเมตร เป็นการเลี้ยวหักเป็นรูปอักษร V ของแม่น้ำ จินซาเจียง