Tag Archives: เสาหินปูน

stone-forest-china

วีดีโอท่องเที่ยวอุทยานป่าหิน

อุทยานป่าหิน ตั้งอยู่ในเขตลู่หนานทางทิศตะวันออกของเมืองคุนหมิง ห่างจากตัวเมืองคุนหมิงราว 100 กิโลเมตร อุทยานป่าหินมีเนื้อที่ราวๆ ประมาณ 400 ตารางกิโลเมตร